Nghiên cứu

Những thách thức bên trong và bên ngoài khu vực nghiên cứu

Những thách thức lớn của khu vực dự án là sự gia tăng các sự kiện cực đoan như hạn hán, lũ lụt cũng như xâm nhập mặn. Những vấn đề này một phần do quy hoạch thiếu đồng bộ, phát triển các công trình thủy điện, phá rừng, gia tăng dân số cùng với việc gia tăng  nhu cầu lương thực, nước và năng lượng. Những thách thức này đòi hỏi chiến lược bền vững về quản lý tài nguyên đất và nước trong lưu vực. 

Những thách thức bên trong và bên ngoài khu vực dự án có thể được tóm tắt theo các mục sau đây:

  • Phát triển các công trình thủy điện
  • Phá vỡ cảnh quan và khai thác gỗ bất hợp pháp
  • Xâm nhập mặn
  • Nguy cơ lũ lụt
  • Nguy cơ hạn hán
  • Đa dạng về thể chế và cải cách đang diễn ra
  • Gia tăng nhu cầu sử dụng nước, lương thực và năng lượng

 

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: