Nghiên cứu

Các hợp phần từ 1–9

Hợp phần 3

Nghiên cứu và mô hình hóa khí hậu– Viện Nghiên Cứu Khí Tượng và Môi Trường Khí Quyển/Viện công nghệ Karlsruhe, Viện Khí Tượng Thủy Văn, Viện Thủy Văn Liên Bang Koblenz và ITT

Nhiệt độ cũng như chế độ mưa được dự đoán sẽ có sự thay đổi trong quá trình biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu và tính biến động của khí hậu, đặc biệt là trong những khu vực phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp như lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, có nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng nặng nề đến cân bằng nước bề mặt cũng như quá trình sản xuất nông nghiệp trong vùng, và hệ quả là ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
Với những lý do này, việc hiểu được khí hậu khu vực và sự tương tác giữa khí hậu khu vực và khí quyển cũng như chế độ hải văn trong lưu vực Vu Gia Thu Bồn Việt Nam là rất quan trọng. Do vậy, hợp phần này hướng tới đánh giá các kiểu khí hậu trong quá khứ và trong tương lai của lưu vực VGTB. Tuy nhiên kết quả đầu ra của mô hình hoàn lưu tổng quát (GCMs) lại quá thô cho việc nghiên cứu tác động tới khu vực và địa phương. Vì lẽ đó, mô hình động lực (DDS) và mô hình thống kê (SDS) đã được sử dụng để khắc phục các vấn đề liên quan đến độ phân giải.  Hệ thống đo hiện đang được nâng cấp bằng việc lắp đặt thêm các trạm khí tượng và trạm đo mưa ở thượng lưu hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn. Việc dự đoán và đánh giá các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến chiều rộng của các kịch bản sử dụng đất một cách kinh tế trong khu vực VGTB.

Tính đến thời điểm này, một số mục tiêu đã được thực hiện như:

  • Các trạm khí tượng và đo mưa bổ sung đã được lắp đạt nhằm cập nhật dữ liệu hiện có.
  • Việc đánh giá chất lượng của các dữ liệu quá khứ đã được thực hiện (bao gồm kiểm tra chất lượng và tính đồng bộ).
  • Các dữ liệu quá khứ đã được phân tích, mô phỏng khí hậu tạm thời cũng được thực hiện và một bộ dữ liệu khí tượng đáng tin cậy đã được cung cấp.
  • Công việc ban đầu cho mô phỏng mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết tạm thời (WRF) như thiết lập miền tính, tham số hóa phân lưới tỷ lệ, ước tính tài nguyên máy tính... đã hoàn thành.

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: