LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có nhu cầu liên hệ với dự án LUCCi, xin vui lòng liên hệ nhóm điều phối:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Lars Ribbe (Đại học khoa học ứng dụng Cologne)

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Alexandra Nauditt (Đại học khoa học ứng dụng Cologne)

cơ quan đối tác và điều phối tại việt nam

Nguyễn Tùng Phong (Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam)
Dương Đình Quang (Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam)