Cơ sở dữ liệu

Siêu dữ liệu

database-login

Chương trình nghiên cứu toàn cầu liên quan đến tài nguyên nước lưu vực sông có ít nhất hai điểm chung:

  • Đánh giá và mô phỏng các quá trình động lực học thủy văn với quy mô vĩ mô.
  • Các đối tác nghiên cứu cùng thực hiện các vấn đề nghiên cứu được phân phối tòan cầu tại các cơ sở khác nhau

Những điều kiện tiên quyết này đòi hỏi đánh giá tinh vi và quy mô dữ liệu cầu nối và quản lý thông tin bao gồm địa lý tham chiếu phân phối dữ liệu thành phần, chuỗi thời gian đo hoặc mô phỏng và thông tin kinh tế - xã hội.

Trao đổi trong cấu trúc nghiên cứu quốc tế thông qua mạng Internet đặt ra những thách thức mới về thông tin địa lý đối với việc thiết kế cơ sở dữ liệu phân phối trên mạng, các siêu dữ liệu và quản lý thông tin địa lý vệ tinh (GIS), truy vấn dữ liệu địa lý tham chiếu và trực quan. 

Quản lý dữ liệu như vậy nhất thiết phải có các công cụ phần mềm mạnh và hiệu quả và chính sách trao đổi thông tin để đảm bảo rằng việc đưa ra quyêt định có thể được cùng thực hiện trên cơ sở có các thông tin tốt nhất. Thông tin địa lý bao gồm các raster và véc-tơ bao phủ GIS, dữ liệu thời gian của các quá trình và siêu dữ liệu liên quan. Hơn nữa, đòi hỏi phải có sự tích hợp thông tin đa ngành và kiến thức nghiên cứu liên quan đến Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước (IWRM) bao gồm thông tin viễn thám, phân tích GIS, mô hình mô phỏng và đánh giá tính dễ bị tổn thương và các phương án giảm nhẹ về kinh tế-xã hội. 

Để giải quyết những thách thức và để tích hợp với tổ chức dữ liệu và nhiệm vụ quản lý thích ứng tích hợp như vậy, hệ thống thông tin dữ liệu (AIDIS) đã được phát triển bởi DGHM tại FSU-Jena và sẽ được điều chỉnh cho dự án DINARIO và được trình bày như DinarioRBIS. Việc này dựa trên phần mềm mã nguồn mở (OSS) và một hệ thống phân cấp lớp đa tầng cấu trúc. AIDIS đã thực hiện siêu dữ liệu mô hình đầy đủ theo tiêu chuẩn ISO 19115 và tăng cường cấu trúc của nó nếu cần thiết ví dụ như chuỗi thời gian hoặc tài liệu.