nghiên cứu

Hợp phần 1–9

Hợp phần 7

Kịch bản và đánh giá- tất cả các đối tác

Mục tiêu của hợp phần này là tiến hành phân tích các kịch bản mô hình, đồng thời phân tích định lượng & định tính của mô hình thông tin và kết quả khi giải quyết các câu hỏi nghiên cứu của dự án. Sự phức tạp của mối quan hệ giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu liên quan đến lương thực, nước, năng lượng, khí hậu, hệ sinh thái và các dịch vụ sinh thái cần phải phân tích một cách toàn diện và đánh giá các kết quả mô hình. Các kết quả không chắc chắn đòi hỏi sự tích hợp giữa kinh nghiệm của các bên liên quan và điều kiện thực tế tại địa phương (khí hậu, hệ sinh thái và điều kiện xã hội).

Các kịch bản và công tác thẩm định sẽ tập trung vào các câu hỏi nghiên cứu được nêu ở phần giới thiệu cùng với một chuỗi các vị trí nghiên cứu điển hình thuộc vùng ven biển, trung du và miền núi. 

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: