Nghiên cứu

Các hợp phần từ 1–9

Hợp phần 2

Hệ thống thông tin lưu vực VGTB – Khoa Địa Tin Học, Thủy Văn và Mô Hình, Đại học Jena và CTIC

Mục tiêu tổng quan của hợp phần 2 là sự thiết lập và duy trì Hệ thống thông tin tổng hợp lưu vực Vu Gia Thu Bồn (VGTB RBIS) nhằm đảm bảo sự trao đổi các cơ sở dữ liệu địa lý và siêu dữ liệu giữa các đối tác và các đối tượng có liên quan.

VGTB RBIS có thể được truy cập thông qua đường dẫn sau:
Tại đây, dự án và các dữ liệu liên quan được tải lên và tại xuống.

Cho tới thời điểm hiện nay, một số mục tiêu khác nhau đã được thực hiện:

  • VGTB RBIS đã được thực thi.
  • Bổ sung thêm chức năng mới để có thể có được cái nhìn tổng quan tốt hơn về các nhóm dữ liệu mà một cá nhân hay tổ chức chịu trách nhiệm.
  • Một số thuộc tính XML bổ sung đã được giới thiệu để đơn giản hóa liên kết dữ liệu giữa các loại dữ liệu khác nhau trong RBIS.
  • Các bộ lọc tương thích để nhập các dữ liệu chuỗi với format khác nhau đã được bổ sung và sử dụng trong quá trình nhập dữ liệu thủy văn.
  • 4 hợp phần nhỏ đã được đề xuất và đang được thực hiện (quốc tế hóa thông báo hệ thống, quốc tế hóa tất cả ngôn ngữ phụ thuộc vào dữ liệu được lưu trữ trong các tài liệu XML, quốc tế hóa các văn bản lưu trữ trong cơ sở dữ liệu với trọng tâm là liệt kê cố định; dịch ra tiếng Việt).
  • RBIS đã được cài đặt với giao diện Sensor Observation Service (SOS) để cung cấp sự tự động hóa trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa VGTB RBIS và các ứng dụng, dịch vụ và các tổ chức khác.
  • Bước đầu cải thiện VGTB RBIS bằng việc bổ sung thêm các mô hình dữ liệu.
  • Khóa đào tạo VGTB RBIS đã được tiến hành vào tháng 9 năm 2010, tháng 10 năm 2011 cho các đối tác Đức và vào tháng 11 cho các đối tác Việt Nam, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn và Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: