nghiên cứu

Hợp phần 1–9

Hợp phần 9

Ứng dụng và chuyển giao-tất cả các đối tác

Mục tiêu của hợp phần này là hỗ trợ các bên liên quan chủ chốt trong việc chuẩn bị và tiến hành “Kế hoạch thực hiện các kết quả dự án” dựa trên định hướng dài hạn tới năm 2030 và kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020.

Với mục đích này, các bên liên quan chủ chốt (NIAPP, DONRE, DARD và các bên khác ) sẽ được trang bị các kiến thức cần thiết và công cụ nhằm thực thi các chiến lược đã được đề ra ở hợp phần 8 và tiến hành giám sát và đánh giá một các đầy đủ trong suốt quá trình thực hiện, đồng thời hỗ trợ năng lực của họ trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu và mô hình và duy trì việc đối thoại giữa các bên liên quan. Nhân viên của các đơn vị đối tác sẽ được đào tạo có hệ thống bởi các thành viên khác nhau của hội đồng tham vấn nghiên cứu. Một nhiệm vụ quan trọng khác trong giai đoạn cuối của dự án là phát triển các đề xuất chính sách cho các viện quy hoạch cấp quốc gia.

Với mục tiêu này, một hội thảo quan trọng trình bày phương pháp và các kết quả của dự án sẽ được tổ chức ở Hà Nội. Cuối cùng toàn bộ kinh nghiệm của dự án sẽ được tập hợp như nghiên cứu điển hình cho mục đích giảng dạy (các trường đại học, các khóa đào tạo về quản líi nguyên và quy hoạch).

Mối liên hệ với các đối tác địa phương và trung ương sẽ được xây dựng thông qua dự án. Bài học rút ra từ các kinh nghiệm này sẽ được đúc kết thành các đề xuất về kỹ thuật và chính sách, trên cơ sở đó có thể áp dụng triển khai các dự án tương tự ở các địa phương khác trong nước. Chuyển giao kiến thức được thực hiện thông qua các khóa đào tạo và xây dựng năng lực cho các hoạt động thực hiện REDD.

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: