nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của dự án là đề xuất khung quản lý tài nguyên đất trong tương lai một cách hợp lý có tính đến phát triển kinh tế xã hội, gia tăng dân số và các tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất và tài nguyên nước. Khung quản lý này liên kết giảm nhẹ biến đổi khí hậu - thông qua việc giảm phát thải khí nhà kính- với các chiến lược thích ứng để đảm bảo cung cấp lương thực trong một môi trường thay đổi. Về cơ bản, những thay đổi trong sử dụng đất và tài nguyên nước theo thời gian được phân tích tập trung vào các tác động có thể của biến đổi khí hậu. Quá trình phân tích chuyên sâu này cho phép đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước theo hướng tối ưu hóa phát thải carbon cho lưu vực VGTB và miền Trung Việt Nam. Hơn nữa, phương pháp khái quát hóa sẽ cho phép áp dụng các kết quả của VGTB vào một bối cảnh rộng hơn, phù hợp cho các khu vực tương tự bị ảnh hưởng bởi những áp lực của biến đổi khí hậu (lũ quét và hạn há cực đoan, nước biển dâng và động thái sử dụng đất (phá rừng, suy thoái đất). Transdisciplinary analysis considering the various concepts of space in different disciplines (compare physical "watershed" versus "province" scale). . Các chiến lược sử dụng đất thay thế sẽ được phát triển với mục đích một mặt tối ưu hóa các tác động của sử dụng đất đến giảm nhẹ biến đổi khí hậu và mặt khác là tiềm năng thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Tương tác giữa phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng dân số, thực hành quản lý đất đai, phát thải khí nhà kính, tác động của biến đổi khí hậu và thủy văn sẽ được điều tra và tích hợp trong một cơ sở dữ liệu tri thức cho lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn là đại diện cho một số lượng đáng kể các lưu vực tương tự ở miền Trung Việt Nam như kích thước trung bình và trong vùng nhiệt đới nói chung. Kết quả, cơ sở dữ liệu và chiến lược xem xét các dịch vụ khí hậu, nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và hệ sinh thái, tạo thành một cơ sở tốt để được tiếp tục sử dụng trong các dự án nghiên cứu và bởi các tổ chức chính phủ địa phương và quốc gia. Các kịch bản sử dụng đất khác nhau sẽ xác định số lượng và so sánh cân bằng giữa giảm khí nhà kính, duy trì dịch vụ hệ sinh thái và góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế khu vực của tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Kon Tum. Tối ưu hóa quản lý nông nghiệp và thực hành lập kế hoạch sẽ giúp một các đáng kể vào quá trình giảm tính chất dễ bị tổn thương của cả dân số và hệ sinh thái dưới áp lực.

Những hiểu biết đã đạt được tại miền Trung Việt Nam sẽ được thực hiện và chuyển giao cho các khu vực tương tự khác. Các kết quả nghiên cứu sẽ được bổ sung áp dụng trong kế hoạch quản lý đất đai với sự nhấn mạnh vào các chiến lược phòng ngừa rủi ro. Ở đây, các đặc tính của một mạng lưới giám sát môi trường khả thi là đặc biệt quan trọng.

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: