nghiên cứu

Hợp phần 1–9

Hợp phần 8

Định hướng phát triển - tất cả các đối tác

Sau khi đánh giá các kịch bản khác nhau, định hướng quy hoạch sử dụng đất sẽ được phát triển với sự tham gia của tất cả các đối tác và các bên liên quan. Các chỉ số sử dụng cho xây dựng kịch bản được xem như là một định hướng để kết hợp các kết quả nghiên cứu trong 3 năm đầu của dự án. Các chỉ số này bao gồm các yếu tố  định lượng ưu tiên quy hoạch và các giá trị cụ thể và bao gồm các khía cạnh như phát triển kinh tế, duy trì các dịch vụ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu (REDD), giá trị thẩm mỹ, rủi ro thiên tai… Các yếu tố trên cần phải phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế trong lưu vực (Sở NN & PTNT, Sở TNMT, UBND).

Định hướng dài hạn “Quản lí đất bền vững 2030” cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ được phát triển bởi các đối tác và một kế hoạch thực hiện cho giai đoạn 2015 – 2020 sẽ được phát thảo. Định hướng này được xem là công cụ hỗ trợ ra quyết định cho quy hoạch sử dụng đất. Trình bày cho các bên liên quan các cấp từ trung ương đến địa phương về các sức ép chính lên sử dụng đất thông qua nước và liên quan đến các tác động của biến đổi khí hậu cũng như chiến lược thích ứng. Một loạt hội thảo các bên liên quan sẽ được tổ chức cho mục đích này (EEE).

 

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: