Các hoạt động

Các hoạt động trong năm 2010

kick off ws hanoi

Hội thảo khai màn

Thời gian: 25-30 tháng 11 năm 2010
Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và Tam Kỳ, Việt Nam
Mô tả: đang trong quá trình hoàn thiện
stakeholdermgmt

Giới thiệu về quản lý của các bên liên quan

Thời gian: 25-30 tháng 10 năm 2010
Địa điểm: Cologne, Đức (ITT)
Mô tả: đang trong quá trình hòan thiện
rbis ws in köln1

Hội thảo RBIS 

Thời gian: 23/24 tháng 9 2010
Điạ điểm: Cologne, Đức (ITT)
Mô tả: Giới thiệu về RBÍ cho tất cả các đối tác của LUCCi
WS Köln July

Hội thảo LUCCi với các đối tác Đức

Thời gian: 28 tháng 7 năm 2010
Địa điểm: Cologne, Đức (ITT)
Mô tả: đang trong quá trình hòan thiện