Video

Khảo sát thực địa

Trong mục này, các hoạt động khảo sát thực địa của nhóm LUCCi được trình bày. Nhấn chuột vào các biểu tượng màu xanh trên bản đồ để có thể xem các đoạn video ngắn.

Xem Khảo sát thực địa của LUCCi ở một bản đồ lớn hơn.